messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
โครงการธนาคารขยะตำบลทับตีเหล็ก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก
โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวตำบลทับตีเหล็ก"
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการธนาคารขยะตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ทับตีเหล็ก

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้1,977
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,989
ทั้งหมด 201,783


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ