ประกาศมอบอำนาจออกหนังสืออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น