ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยนางนวล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 2. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึง บ้านนางเย็น เทียนปัญจะ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 3. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกุ ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 755,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์