ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ตำบลทับตีเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์