การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2561

2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม –เดือน มีนาคม 2561 ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์