การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2561

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์