ประกาศราคากลางจ้างออกแบบ จำนวน 13 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างออกแบบและรับรองแบบตามโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 จำนวน 10 โครงการ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้ เบิกจ่ายเงินจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทับตีเหล็ก 2. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ทับตีเหล็ก เบิกจ่ายเงินจากแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการต่อเติมหลังคาอาคารโดม หมู่ที่ 1 เบิกจ่ายเงินจากเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน จำนวน 7 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายประมูล เพ็งพันธุ์ ถึงบ้านนางสะอาด เต่าทอง 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 5 บ้านท่าดินเหนียว ถึง ปากซอย 6 บ้านท่าดินเหนียว 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายอำนวยศิลป์ พันธุ์เมือง ถึง ที่นานายชาญ ช้างเผือก 4. โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสระ ฤทธิสร 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพนม พุทธโอวาท ถึง บ้านนายเสวก จันทน์ผา 6. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายปัญญาวุฒิ บัวผัน 7. โครงการทำร่องน้ำตัวยู พร้อมฝังท่อระบายน้ำข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้ เบิกจ่ายเงินจากเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางประยูร จาดทองคำ ถึงบ้านนางเย็น เทียนปัญจะ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนางนวล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์คำกุ ถึง บริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์

ดาวน์โหลดไฟล์