จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(นมโรงเรียนในเขต อบต.ทับตีเหล็ก)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (นมโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรจุ 200 ซีซี จำนวน 14,000 ถุงๆ ละ 6.58 บาท รวมเป็นเงิน 92,120 บาท - นม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 82,460 กล่องๆ ละ 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 644837.20 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์