โครงการจ้างเหมาถมดินด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ หมุ่่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก

. จ้างเหมาถมดินด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์