ประกาศผลการดำเนินการถนนลาดยาง จากที่นานายประมูล เพ็งพันธ์ หมู่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ 5

โครงการปรัปบรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลล์ติกคอนกรีต จากที่นานายประมูล เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์