ประกาศสอบราคาถนนลาดยาง จากที่นานายประมูล เพ็งพันธุ์ หมู่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ 5

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากที่นานายประมูล เพ็งพันธุ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 915 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,287.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์