ประกาศราคากลางถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 จากซุ้มประตูวัดแก้ว ถึง บ้านนายเที่ยง ช่างกลึงเหมาะ

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากซุ้มประตูวัดแก้ว ถึง บ้านนายเที่ยง ช่างกลึ่งเหมาะ ตำบลทับตีเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์