ประกาศราคากลางเดินท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว

จ้างเหมาโครงการเดินท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว เดินท่อ PVC ชั้น 13.5 มีความยาวไม่น้อยกว่า 1,570 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์)

ดาวน์โหลดไฟล์