ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีราคางบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.45 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีราคางบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น บัดนี้ ได้มีผู้เสนอราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3 ราย ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลดไฟล์