ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคางบประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.45 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีราคางบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์