การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำระมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 2. ภาษีป้าย กำหนดชำระมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 3. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี

ดาวน์โหลดไฟล์