โครงการฝังท่อระบายน้ำ-รางน้ำตัวยู ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ รางน้ำตัวยูด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 มีความยาวรวม 43 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์