จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 3 สายทาง

รับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนางมะลิ พานุช ถึง บ้านนายสิน พัดศรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 91,000 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างหูช้าง คสล.ซอยประสพสุข – ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ปากทางกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 14 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 59.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 จากบ้านนายฉลวย ผิวคราม ถึง บ้านนายสมเกียรติ ขำอรุณ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.50 ตร.ม. (รวมหูช้าง) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์