โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จากบ้านนายเที่ยง ช่างกลึงเหมาะ ถึง บ้านนางมะลิ เกิดคล้าย

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเที่ยง ช่างกลึงเหมาะ ถึงบ้านนางมาลี เกิดคล้าย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่รวมหูช้าง 258 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมหูช้างแล้วไม่น้อยกว่า 1,150.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์