โครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ

โครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ เส้นทางบริเวณหน้าบ้านนายเอกชัย บรรจงขจรบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก ก่อสร้างประตูน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์