ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 1,2,3 และ 4 จำนวน 11 สายทาง

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ 1,2,3 และหมู่ที่ 4 มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 275 ลบม. ตามเส้นทางที่ อบต.กำหนด รวมสายทางทั้งสิ้น จำนวน 11 สายทาง ดังนี้ 1. สายจากที่นานายทำนุ อิ่มเกษม ถึง ที่นานางมาลี เกิดคล้าย หมู่ที่ 1 , 2 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 15 ลบ.ม. 2. สายจากที่นานายวอ ช่างเรือนกุล ถึง ที่นานายจั่น ธรรมโชติ (สายหนองบอน) หมู่ที่ 1 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 30 ลบ.ม. 3. สายจากที่นานางมาลี เกิดคล้าย ถึง ที่นานายมงคล ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 1,2 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 30 ลบ.ม. 4. ถนนสายหน้าบ้านนางวานีย์ กิจวารี หมู่ที่ 3 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 5 ลบ.ม. 5. สายหนองจิก หมู่ที่ 3 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 60 ลบ.ม. 6. สายจากที่นานายพนม พันธุ์เมือง ถึง ที่นานายสมบัติ ปุราณสาร (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 25 ลบ.ม. 7. สายจากที่นานายเลิศเพชร เทพท้วม ถึง ที่นานายปลั๊ง พันธุ์แตง หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 35 ลบ.ม. 8. สายจากที่นานายวินิจ เชยล้อมขำ ถึง ที่นานางรำพึง เกิดสมนึก หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 15 ลบ.ม. 9. สายจากที่นานางสาวบุญตา เกิดสมนึก ถึง ที่นานายสมบัติ ปุราณสาร หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 10 ลบ.ม. 10. สายจากบ้านนายสมหวัง แก้ววิชิต ถึง ที่นานายแกละ เกิดสมนึก หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 35 ลบ.ม. 11. สายคลองลาดลีฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 15 ลบ.ม

ดาวน์โหลดไฟล์