ประกาศราคากลางโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านโพธิ์เขียว

โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านโพธิ์เขียว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ยาว 984 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 984 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์