ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำร่องน้ำตัวยู หมู่ 5 จากบ้านนายขุนแผน ดวงมาลา ถึง บ้านนางสำราญ ปิ่นแก้ว

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำร่องน้ำตัวยู หมู่ที่ 5 จากบ้านนายขุนแผน ดวงมาลา ถึง บ้านนางสำราญ ปิ่นแก้ว ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำร่องน้ำตัวยู ยาว 42.70 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์