ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5 บริเวณหลังบ้านนายขุนแผน ดวงมาลา หมู่ 5 ถึง ที่นานางคะเน น้อยสกุล หมู่ 2

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 5 บริเวณหลังบ้านนายขุนแผน ดวงมาลา หมู่ที่ 5 ถึง ที่นานางคะเน น้อยสกุล หมู่ที่ 2 ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 282 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์