จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 สายทาง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 5 สายทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล รายละเอียดดังนี้ 1. จากที่นานายพนม พันธุ์เมือง ถึง ที่นานายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จำนวน 125 ลบ.ม. 2. จากที่นานายจำลอง หนูมงกุฎ ถึง ที่นานายสำรวย ด้วงละม้าย (ประตูน้ำ) หมู่ที่ 4 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จำนวน 215 ลบ.ม. 3. จากที่นานายทำนุ อิ่มเกษม หมู่ที่ 1 ถึง ที่นานางมาลี เกิดคล้าย หมู่ที่ 2 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จำนวน 210 ลบ.ม. 4. จากบ้านนางสาวสำเนา จาดทองคำ ถึง บ้านนางบัวลอย อินทรประสาท หมู่ที่ 3 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จำนวน 25 ลบ.ม. 5. จากสะพานปูนบ้านท่าข้าม ถึง บ้านนายเจษฎา ม่วงรื่น หมู่ที่ 3 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า จำนวน 25 ลบ.ม. รวมประมาณหินคลุกที่จะดำเนินการซ่อมแซม 600 ลบ.ม.ตามเส้นทางที่ อบต.กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์