จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัศน์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัศน์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ฝั่งท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์