โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต่อจากปีงบประมาณ 2557 ถึงหอพักต่ายแสง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต่อจากปีงบประมาณ 2557 ถึงหอพักต่ายแสง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.80 เมตร จำนวน 22 ท่อน และ 3 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์