โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากข้างบ้านนายพยนต์ ช้างเผือก ถึง บ้านนางสายพิณ พรห์มรส

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากข้างบ้านนายพยนต์ ช้างเผือก ถึง บ้านนางสายพิณ พรห์มรส ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์