โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัศน์

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัศน์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ฝั่งท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 126 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ดาวน์โหลดไฟล์