โครงการขุดลอกครองทางหลวง หมู่ 4 และโครงการขุดลอกคลองลาดสี หมู่ที่ 3 -4

โครงการขุดลอกคลองทางหลวง หมู่ที่ 4 และโครงการขุดลอกคลองลาดลี หมู่ที่ 3-4 ตำบลทับตีเหล็ก เนื่องจากคูส่งน้ำหรือร่องระบายน้ำมีวัชพืชและดินเลนเต็มคลองประกอบกับช่วงระยะนี้เกษตรกรกำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและต้องการสูบน้ำมาใช้ทางการ ทำให้การไหลของทางระบายน้ำเป็นไปด้วยความลำบาก เห็นควรให้ดำเนินการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคูส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการขุดลอกคลองทางหลวง หมู่ที่ 4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลบ.ม. ยาว 750 เมตร จากที่สวนนายเจษฎา ม่วงรื่น ถึง ที่นานายศักดิ์ชาย พันธุ์เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการเป็นเงิน 134,300 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 2.โครงการขุดลอกคลองลาดลี หมู่ที่ 3 – 4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,725 ลบ.ม. ยาว 900 เมตร จากที่นานางสุรินทร์ บัวมี หมู่ที่ 3 ถึงที่นานายพนม พันธุ์เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการเป็นเงิน 144,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์