โครงการปรับปรุงโรงจอดรถขยะ หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.

ดาวน์โหลดไฟล์