โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1, 3 และ 4

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 19 สายทาง เนื่องจากถนนสายทางเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อและลาดเอียงประกอบกับช่วงระยะนี้เกษตรกรที่ใช้เส้นทางเข้าออกและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเข้าออกด้วยความลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายจากที่นานางชไมพร สิงห์จุ้ย ถึง ที่นานายเขยื้อน พิกุลทอง ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 20 ลบ.ม. 2. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายจากที่นานายวอ ช่างเรือนกุล ถึง เขตติดต่อตำบลบางปลาม้า ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 25 ลบ.ม. 3. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายที่สวนนายสถิต พิกุลทอง ถึง บ้านนางศรีประจันต์ ศรีมณี ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. 4. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายบริเวณคลองเตาอิฐ ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 5 ลบ.ม. 5. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายจากทางหลวงหมายเลข 3318 ถึง บ้านนางบุญช่วย มาดี ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. 6. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางวานี กิจวารี ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 5 ลบ.ม. 7. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บริเวณแยกบ้านนายบุญมี สงฆ์เจริญธรรม ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 5 ลบ.ม. 8. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 จากที่นานางประทุม เลี้ยงเลข ถึง นางเฉื่อย ขำอรุณ ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 25 ลบ.ม. 9. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 3318 ถึง ปากทางบ้าน นางบุญตา เกิดสมนึก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม 10. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 3318 ถึง ปากทางบ้านนางสาวพรเพ็ญ เกิดสมนึก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. 11. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายจากสะพานปูนกลางทุ่ง ถึง ประตูน้ำลาดโพธิ์ ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 15 ลบ.ม. 12. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายจากที่นานายประกิต พลายงาม ถึง ที่นานายสมบัติ ปุราณสาร ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 20 ลบ.ม. 13. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายกลางทุ่ง จากบ้านโพธิ์เขียว ถึง ทางรถไฟ ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 30 ลบ.ม. 14. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายคลองลาดลีฝั่งตะวันออก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 15 ลบ.ม. 15. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายคลองลาดลีฝั่งตะวันตก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 15 ลบ.ม. 16. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายถนนคู่ขนานทางรถไฟ ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 15 ลบ.ม. 17. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางพยนต์ ช้างเผือก ถึง บ้านนายสมหวัง แก้ววิชิต ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. 18. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายหลังวิทยาลัยสิรินธร ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. 19. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 สายคลองทางหลวง ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 10 ลบ.ม. รวมประมาณหินคลุกที่จะดำเนินการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ 265 ลบ.ม.

ดาวน์โหลดไฟล์