โครงการขุดลอกคลองทางหลวง หมู่ที่ 4 และโครงการขุดลอกคลองลาดลี

โครงการขุดลอกคลองทางหลวง หมู่ที่ 4 และโครงการขุดลอกคลองลาดลี หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก เนื่องจากคูส่งน้ำหรือร่องระบายน้ำมีวัชพืชและดินเลนเต็มคลองประกอบกับช่วงระยะนี้เกษตรกรกำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและต้องการสูบน้ำมาใช้ทางการ ทำให้การไหลของทางระบายน้ำเป็นไปด้วยความลำบาก เห็นควรให้ดำเนินการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคูส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการขุดลอกคลองทางหลวง หมู่ที่ 4 (ด้านทิศเหนือ) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,674 ลบ.ม. ยาว 600 เมตร จากที่นานายจำลอง หนูมงกุฎ ถึง ที่นานายบุญเลิศ เทพท้วม หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) เป็นเงิน 52,300 บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 2. โครงการขุดลอกคลองลาดลี หมู่ที่ 4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,808 ลบ.ม. ยาว 2,200 เมตร จากที่นานายพนม พันธุ์เมือง ถึง ประตูน้ำลาดโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 181,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์