โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 7 โครงการ

จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 7 สาย เนื่องจากคูส่งน้ำหรือร่องระบายน้ำมีวัชพืชและดินเลนเต็มคลองประกอบกับช่วงระยะนี้เกษตรกรกำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและต้องการสูบน้ำมาใช้ทางการ ทำให้การไหลของทางระบายน้ำเป็นไปด้วยความลำบาก เห็นควรให้ดำเนินการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคูส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. จากที่นานางไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง คลองลาดลี พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร พร้อมขนย้าย 2. จากที่นานางไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง ทางหลวง 3318 หมู่ที่ 4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 172.80 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร 3. จากที่นานางจินตนา คูประชามิตร หมู่ที่ 3 ถึง ที่นานางปลด ดีบา หมู่ที่ 5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร 4. ข้างบ้านนายเสวก จันทน์ผา ถึง ที่นานางมาลี เกิดคล้าย หมู่ที่ 5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 432 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร 5. จากหลังบ้านนายพิกุล ขำอรุณ หมู่ที่ 5 ถึง บ้านนางวาสนา มั่นคง หมู่ที่ 3 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 6. จากบ้านนายอาวุธ ฉายศิริ ถึง แม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร จากแยกบ้านนางสมาน อุทัศน์ ถึง บ้านนางละเอียด เพิ่มพูน หมู่ที่ 3 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38.40 ลบ.ม. หรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร

ดาวน์โหลดไฟล์