โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝั่งท่่อระบายน้ำ หมู่ 4 จากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี้ มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.80 เมตร จำนวน 15 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์