โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี้ หมู่ 4

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหารน้องอี้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 เริ่มจากปากซอย 1 ถึง ร้านอาหาร น้องอี้ หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 58 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม. ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 28 ท่อน และ 2 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) สำหรับวงเงินที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์