สอบราคาถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 -2 จำนวน 2 ช่วง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-2 ดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายวุฒิชัย วงษ์สมบูรณ์ ถึง ที่นานายทำนุ อิ่มเกษม หมู่ที่ 2 ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 430 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ช่วงที่ 2 ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากที่นานางชไมพร สิงห์จุ้ย ถึง ที่นานายทำนุ อิ่มเกษม หมู่ที่ 1 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์