สอบราคาปรับปรุงอาคาร 7 โครงการ

สำนักปลัดและกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงที่จอดรถสำนักงาน หมู่ที่ 3 และโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงห้องสุขา หมู่ที่ 3 รวมจำนวน 7 โครงการ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 3 อาคารกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 2. โครงการปรับปรุงที่จอดรถสำนักงาน หมู่ที่ 3 โครงหลังคากว้าง 5.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. พื้นที่ คสล. มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 3. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 ปูกระเบื้องอาคาร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม. พร้อมเทปรับพื้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 4. โครงการปรับปรุงห้องสุขา หมู่ที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ลาน คสล. ขนาดความกว้าง 13.00 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 221.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง 6. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง /7. โครงการ... 7. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 มีขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงินงบประมาณ 193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน …60… วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง รวมทั้งหมด 7 โครงการ 2.3 สำหรับวงเงินที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้เป็นเงิน 1,251,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์