โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จากข้างบ้านนายขจร สดใส ถึง บ้านนายสมคิด ธูสรานนท์

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จากข้างบ้านนายขจร สดใส ถึง บ้านนายสมคิด ธูสรานนท์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์