โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3, และ 4 จำนวน 10 สายทาง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 10 สายทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่มีความแข็งแรงถาวรใช้ในการเดินทางขนส่งพืชผลทางเกษตร และติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายจากที่นานางชไมพร สิงห์จุ้ย ถึง ที่นานายสถิต พิกุลทอง ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 40 ลบ.ม. 2. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,2 สายจากที่นานายทำนุ อิ่มเกษม ถึง ที่นานางมาลี เกิดคล้าย ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 20 ลบ.ม. 3. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายจากที่นานายวอ ช่างเรือนกุล ถึง ที่นานายจั่น ธรรมโชติ (สายหนองบอน) หมู่ที่ 1 ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 30 ลบ.ม. 4. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,2 สายจากที่นานางมาลี เกิดคล้าย ถึง ที่นานายมงคล ศรีสุวรรณ ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 35 ลบ.ม. 5. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 สายจากที่นานายประจวบ ช้างนิ้ม ถึง ที่นานางสุรินทร์ บัวมี ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 10 ลบ.ม. 6. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายขจร สดใส ถึง บ้านนายสมควร ชำอรุณ ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 10 ลบ.ม. 7. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 สายจากที่นานายจำลอง หนูมงกุฎ ถึง ที่นานายสำรวย ด้วงละม้าย (ประตูน้ำ) ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 75 ลบ.ม. 8. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 สายจากที่นานายเลิศเพชร เทพท้วม ถึง ที่นานายตั่ง พันธุ์แตง (ทางรถไฟ) ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 30 ลบ.ม. 9. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 สายจากที่นานางสาวบุญตา เกิดสมนึก ถึง ที่นานายสมบัติ ปุราณสาร ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 20 ลบ.ม. 10. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อและปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 สายจากบริเวณที่นานางสาวพรเพ็ญ เกิดสมนึก ปริมาตรหินคลุกดำเนินการซ่อมแซม จำนวน 10 ลบ.ม รวมประมาณหินคลุกที่จะดำเนินการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ 280 ลบ.ม

ดาวน์โหลดไฟล์