โครงการฝั่งท่อระบายน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 3 ซอย 6 ถึงประตูน้ำข้างบ้างนางอ้อมจิตร กัณฑียะแก้ว

จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และ โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากซอย 6 ถึงประตูน้ำข้างบ้าน นางอ้อมจิตร กัณฑียะแก้ว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการฝังท่อระบายน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ความยาว 24.40 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 22 ท่อน และ 2 บ่อพัก ยาว 24.40 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 2. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากซอย 6 ถึง ประตูน้ำ ข้างบ้านนางอ้อมจิตร กัณฑียะแก้ว ความยาว 46.60 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 43 ท่อน และ 3 บ่อพัก ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์