จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (นมโรงเรียนในเขต อบต.ทับตีเหล็ก)

- นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรจุ 200 ซีซี จำนวน 12,875 ถุงๆ ละ 6.58 บาท รวมเป็นเงิน 84,717.50 บาท - นม ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 81,973 กล่องๆ ละ 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 641,028.86 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์