ประกาศริบประกันสัญญาโครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ

ประกาศริบประกันสัญญาโครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี หนังสือเลขที่ 100018241514 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์