ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (one stop service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์