ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนน คสล.หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 จำนวน 2 สายทาง จำนวน 5 โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านผู้พิพากษาเด่น จันทร ถึง บ้านนายสุริยะ โกพัฒน์ตา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 2. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์ ถึง ที่นานายศักดิ์ชัย จาดทองคำ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 255,300 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 3. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสุเทพ สุขสำราญ ถึง บ้านนายศรีนวล แก้ววิชิต ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 57,800 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 4. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายบุญเสริม แก้ววิชิต ถึง ที่นานายศรีนวล แก้ววิชิต ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์