ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 จำนวน 2 สายทาง รวมทังสิ้น 4 โครงการ

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ 1. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านผู้พิพากษาเด่น จันทร ถึง บ้านนายสุริยะ โกพัฒน์ตา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 2. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ดินนายสุวรรณ อ่อนอินทร์ ถึง ที่นานายศักดิ์ชัย จาดทองคำ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 256,600 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 3. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสุเทพ สุขสำราญ ถึง บ้านนายศรีนวล แก้ววิชิต ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ 58,100 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 4. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายบุญเสริม แก้ววิชิต ถึง ที่นานายศรีนวล แก้ววิชิต ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงินงบประมาณ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์