ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์