ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

 
ดาวน์โหลดไฟล์