องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็น 10 วิธิที่เริ่มต้นจากตัวเรา 1. รักษารถยนต์ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลง มีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วย 2. ควรใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู 3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 4. ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ควรทิ้งขยะให้ลงถังขยะ 5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น 6. ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า 7. ไม่เปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ 8. ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง 9. ควรทานอาหารให้หมดจาน 10. ไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้,เศษหญ้า