เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบในระบบ ITAS จนครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด